اهداف لگا


اهداف لگا عبارتند از:

  • کارآفرینی اجتماعی
  • دوستدار محیط زیست
  • ترویج سبک زندگی سالم
  • ترویج رونق تولید ملی در حوزه ی پوشاک