لباسهای زیر مردانه


زیر پوش در 4سایز  (2XL: 55*80) -  (XL: 50*78) – (L: 48*75) – (M: 44*72)
پایین پوش پادار مردانه در 4 سایز (2XL: 34*40) – (XL: 30*37) – (L: 27*34) – (M: 22*30)