لگا، حامی کالای ایرانی


در طرح " لگا حامی کالای ایرانی" تولیدکنندگان  داخلی پوشاک را شناسایی و به جهت حمایت از کالاهای ایرانی، محصولات آنها را در کنار محصولات " لگا" تبلیغ مینماییم.